Dating site Kristen pertama dan terbesar di Indonesia

Daftar sekarang secara gratis

JK Javanese

ForumCampur-campur

551 – 575 dari 49528    Ke halaman:  Sebelumnya  1 ... 22  23  24 ... 1982  Selanjutnya Kirim tanggapan

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Lahhh nak jakarta jg ya bapake. Datanglah ke kopdar, trs nko critakno nak keseruane

  JOAN905 tulis:

  Lg bali kerjo. Kuesel banget jeng. Siapa JKJ yg besok datang ke kopdar monas? Angkat tangan.

  Saya hadir!

 • DIAN453

  27 Mei 2016

  hehehehehehehehehe ... ngakuuuuuuuu ....

  STEFANY387 tulis:

  ya aku blm bsa ke jkt pdhl pikirku akhir mei dijkt...

  Gpp ramekan grup WA sampe dini hari... colek itha ama mbk dian

 • DIAN453

  27 Mei 2016

  aku hadirrrrrrrr ....

  ITH646 tulis:

  Iki podho nandi kabeh koq sepi. Malam sabtuan ta?

 • JOAN905

  27 Mei 2016

  ITH datang ya...Mumpung di jkt, yg di surabaya ae pingin ikut

  ITH646 tulis:

  Lahhh nak jakarta jg ya bapake. Datanglah ke kopdar, trs nko critakno nak keseruane

 • FAJAR882

  27 Mei 2016

  Sugeng dalu, pårå sadhèrèk JK. :-) Kepareng, ngaturaken salam taklim lan pitepangan, saking kulå pribadi, inggih Fajar882.

  Sinaoså sampun radi sawetawis, thread (topic) punika ka-angkah dening panjenenganipun dimas Joan905, lan kulå ugi sampun radi asring ningali wewaosan ing thread punikå, nanging, nyuwun pangapunten, dèrèng wonten wekdal ingkang wironggan, utawi saé, kagem kulå ndhèrèk pitepangan lan jejagongan wonten ing thread mriki.

  Kanthi menikå, mugi andadosnå ing pamrikså, lumunturnå sih palimirmå, tuwin katampiyå salam taklim lan pitepangan kulå. Agunging panuwun kulå aturaken, déné sampun dikeparengaken ndhèrèk nyerat, guneman lan wawan rembag.

  Mugi kanthi wontening thread mironggan Jawi punikå, saget såyå rumaketaken pasedhèrèkan antawisipun pårå kadang mitrå sadåyå, sae ingkang sayogyå Jawi, ugi ingkang saking pundi-pundi kemawon.

  Minangka puwårå atur pitepangan kulå, kepareng angintunaken salah satunggaling tembang Macapat, inggih punika Mijil, kados wonten ing ngandhap punikå.

  Tembang Mijil :

  “Dedalane gunå lawan yekti
  kudu andhap asor
  wani ngalah luhur wekasane
  tumungkulå yen dipun-dukani
  bapang den singkiri
  ånå catur mungkur.”

  Saestuné, tembang Mijil wonten nginggil punikå, miturut pamanggih kulå, kados selaras utawi wonten sesambetanipun kaliyan Sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten kitab Wulang Bebasan (Amsal) 1:7.

  “Wedi-asih marang Yehuwah iku wiwitaning kawruh, nanging wong bodho padha ngremehaké kawicaksanan lan pamerdi.” - mekaten Sabdanipun Gusti.

  Mbok bilih, dugi semanten rumiyin atur kawulå. Mboten nåmå kulå tumambuh, gumedhé utawi kuminter, niyat pribadi namung badhé asung pasugatan kang prayogå. Nanging, mbok bilih wontenå klènta-klèntu anggen kulå matur, sampun tå andadosaken dukå utawi runtik ing penggalih. Pramilå, sak-dèrèng lan sak-sampunipun, kanthi gumolong lan andhap asoring manah, kula nyuwun agunging samodrå pangaksami.

  Mugi berkah dalem Gusti kitå Yesus Kristus tansah lumèbèr dhumateng jengandikå sadaya, sumrambah mring kulåwargå, dumugi prå kawula dasih. Amin.

  Mekaten. Nuwun. O:)

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Aku nitip salam ae mas.....titip salam gawe emase monas, dulitno titik ????

  JOAN905 tulis:

  ITH datang ya...Mumpung di jkt, yg di surabaya ae pingin ikut

  ITH646 tulis:

  Lahhh nak jakarta jg ya bapake. Datanglah ke kopdar, trs nko critakno nak keseruane

 • JOAN905

  27 Mei 2016

  Salam kenal mas Fajar. Selamat datang, maaf ga sempat sya baca Coz dowo buangett....Berkah Dalem

  FAJAR882 tulis:

  Sugeng dalu, pårå sadhèrèk JK. :-) Kepareng, ngaturaken salam taklim lan pitepangan, saking kulå pribadi, inggih Fajar882.

  Sinaoså sampun radi sawetawis, thread (topic) punika ka-angkah dening panjenenganipun dimas Joan905, lan kulå ugi sampun radi asring ningali wewaosan ing thread punikå, nanging, nyuwun pangapunten, dèrèng wonten wekdal ingkang wironggan, utawi saé, kagem kulå ndhèrèk pitepangan lan jejagongan wonten ing thread mriki.

  Kanthi menikå, mugi andadosnå ing pamrikså, lumunturnå sih palimirmå, tuwin katampiyå salam taklim lan pitepangan kulå. Agunging panuwun kulå aturaken, déné sampun dikeparengaken ndhèrèk nyerat, guneman lan wawan rembag.

  Mugi kanthi wontening thread mironggan Jawi punikå, saget såyå rumaketaken pasedhèrèkan antawisipun pårå kadang mitrå sadåyå, sae ingkang sayogyå Jawi, ugi ingkang saking pundi-pundi kemawon.

  Minangka puwårå atur pitepangan kulå, kepareng angintunaken salah satunggaling tembang Macapat, inggih punika Mijil, kados wonten ing ngandhap punikå.

  Tembang Mijil :

  “Dedalane gunå lawan yekti

  kudu andhap asor

  wani ngalah luhur wekasane

  tumungkulå yen dipun-dukani

  bapang den singkiri

  ånå catur mungkur.”

  Saestuné, tembang Mijil wonten nginggil punikå, miturut pamanggih kulå, kados selaras utawi wonten sesambetanipun kaliyan Sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten kitab Wulang Bebasan (Amsal) 1:7.

  “Wedi-asih marang Yehuwah iku wiwitaning kawruh, nanging wong bodho padha ngremehaké kawicaksanan lan pamerdi.” - mekaten Sabdanipun Gusti.

  Mbok bilih, dugi semanten rumiyin atur kawulå. Mboten nåmå kulå tumambuh, gumedhé utawi kuminter, niyat pribadi namung badhé asung pasugatan kang prayogå. Nanging, mbok bilih wontenå klènta-klèntu anggen kulå matur, sampun tå andadosaken dukå utawi runtik ing penggalih. Pramilå, sak-dèrèng lan sak-sampunipun, kanthi gumolong lan andhap asoring manah, kula nyuwun agunging samodrå pangaksami.

  Mugi berkah dalem Gusti kitå Yesus Kristus tansah lumèbèr dhumateng jengandikå sadaya, sumrambah mring kulåwargå, dumugi prå kawula dasih. Amin.

  Mekaten. Nuwun. O:)

 • STEFANY387

  27 Mei 2016

  Abz translate pake kamus bahasa jawa ya broooo....

  Kok ada tanda pepet, ceret dll hihihi...

  FAJAR882 tulis:

  Sugeng dalu, pårå sadhèrèk JK. :-) Kepareng, ngaturaken salam taklim lan pitepangan, saking kulå pribadi, inggih Fajar882.

  Sinaoså sampun radi sawetawis, thread (topic) punika ka-angkah dening panjenenganipun dimas Joan905, lan kulå ugi sampun radi asring ningali wewaosan ing thread punikå, nanging, nyuwun pangapunten, dèrèng wonten wekdal ingkang wironggan, utawi saé, kagem kulå ndhèrèk pitepangan lan jejagongan wonten ing thread mriki.

  Kanthi menikå, mugi andadosnå ing pamrikså, lumunturnå sih palimirmå, tuwin katampiyå salam taklim lan pitepangan kulå. Agunging panuwun kulå aturaken, déné sampun dikeparengaken ndhèrèk nyerat, guneman lan wawan rembag.

  Mugi kanthi wontening thread mironggan Jawi punikå, saget såyå rumaketaken pasedhèrèkan antawisipun pårå kadang mitrå sadåyå, sae ingkang sayogyå Jawi, ugi ingkang saking pundi-pundi kemawon.

  Minangka puwårå atur pitepangan kulå, kepareng angintunaken salah satunggaling tembang Macapat, inggih punika Mijil, kados wonten ing ngandhap punikå.

  Tembang Mijil :

  “Dedalane gunå lawan yekti

  kudu andhap asor

  wani ngalah luhur wekasane

  tumungkulå yen dipun-dukani

  bapang den singkiri

  ånå catur mungkur.”

  Saestuné, tembang Mijil wonten nginggil punikå, miturut pamanggih kulå, kados selaras utawi wonten sesambetanipun kaliyan Sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten kitab Wulang Bebasan (Amsal) 1:7.

  “Wedi-asih marang Yehuwah iku wiwitaning kawruh, nanging wong bodho padha ngremehaké kawicaksanan lan pamerdi.” - mekaten Sabdanipun Gusti.

  Mbok bilih, dugi semanten rumiyin atur kawulå. Mboten nåmå kulå tumambuh, gumedhé utawi kuminter, niyat pribadi namung badhé asung pasugatan kang prayogå. Nanging, mbok bilih wontenå klènta-klèntu anggen kulå matur, sampun tå andadosaken dukå utawi runtik ing penggalih. Pramilå, sak-dèrèng lan sak-sampunipun, kanthi gumolong lan andhap asoring manah, kula nyuwun agunging samodrå pangaksami.

  Mugi berkah dalem Gusti kitå Yesus Kristus tansah lumèbèr dhumateng jengandikå sadaya, sumrambah mring kulåwargå, dumugi prå kawula dasih. Amin.

  Mekaten. Nuwun. O:)

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Penterjemah mana penterjemah......????

  Sugeng dalu fajar882, monggo disekecakaken gih..

  FAJAR882 tulis:

  Sugeng dalu, pårå sadhèrèk JK. :-) Kepareng, ngaturaken salam taklim lan pitepangan, saking kulå pribadi, inggih Fajar882.

  Sinaoså sampun radi sawetawis, thread (topic) punika ka-angkah dening panjenenganipun dimas Joan905, lan kulå ugi sampun radi asring ningali wewaosan ing thread punikå, nanging, nyuwun pangapunten, dèrèng wonten wekdal ingkang wironggan, utawi saé, kagem kulå ndhèrèk pitepangan lan jejagongan wonten ing thread mriki.

  Kanthi menikå, mugi andadosnå ing pamrikså, lumunturnå sih palimirmå, tuwin katampiyå salam taklim lan pitepangan kulå. Agunging panuwun kulå aturaken, déné sampun dikeparengaken ndhèrèk nyerat, guneman lan wawan rembag.

  Mugi kanthi wontening thread mironggan Jawi punikå, saget såyå rumaketaken pasedhèrèkan antawisipun pårå kadang mitrå sadåyå, sae ingkang sayogyå Jawi, ugi ingkang saking pundi-pundi kemawon.

  Minangka puwårå atur pitepangan kulå, kepareng angintunaken salah satunggaling tembang Macapat, inggih punika Mijil, kados wonten ing ngandhap punikå.

  Tembang Mijil :

  “Dedalane gunå lawan yekti

  kudu andhap asor

  wani ngalah luhur wekasane

  tumungkulå yen dipun-dukani

  bapang den singkiri

  ånå catur mungkur.”

  Saestuné, tembang Mijil wonten nginggil punikå, miturut pamanggih kulå, kados selaras utawi wonten sesambetanipun kaliyan Sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten kitab Wulang Bebasan (Amsal) 1:7.

  “Wedi-asih marang Yehuwah iku wiwitaning kawruh, nanging wong bodho padha ngremehaké kawicaksanan lan pamerdi.” - mekaten Sabdanipun Gusti.

  Mbok bilih, dugi semanten rumiyin atur kawulå. Mboten nåmå kulå tumambuh, gumedhé utawi kuminter, niyat pribadi namung badhé asung pasugatan kang prayogå. Nanging, mbok bilih wontenå klènta-klèntu anggen kulå matur, sampun tå andadosaken dukå utawi runtik ing penggalih. Pramilå, sak-dèrèng lan sak-sampunipun, kanthi gumolong lan andhap asoring manah, kula nyuwun agunging samodrå pangaksami.

  Mugi berkah dalem Gusti kitå Yesus Kristus tansah lumèbèr dhumateng jengandikå sadaya, sumrambah mring kulåwargå, dumugi prå kawula dasih. Amin.

  Mekaten. Nuwun. O:)

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Mari ko ngendi mbak

  DIAN453 tulis:

  aku hadirrrrrrrr ....

 • STEFANY387

  27 Mei 2016

  japri aku ae tha....

  hahahaha...

  ITH646 tulis:

  Penterjemah mana penterjemah......????

  Sugeng dalu fajar882, monggo disekecakaken gih..

 • SASHA251

  27 Mei 2016

  Abis baca ini serasa jd orang portugis saya, hehehe.. ngga paham bener..

  Salam kenal aja,

  FAJAR882 tulis:

  Sugeng dalu, pårå sadhèrèk JK. :-) Kepareng, ngaturaken salam taklim lan pitepangan, saking kulå pribadi, inggih Fajar882.

  Sinaoså sampun radi sawetawis, thread (topic) punika ka-angkah dening panjenenganipun dimas Joan905, lan kulå ugi sampun radi asring ningali wewaosan ing thread punikå, nanging, nyuwun pangapunten, dèrèng wonten wekdal ingkang wironggan, utawi saé, kagem kulå ndhèrèk pitepangan lan jejagongan wonten ing thread mriki.

  Kanthi menikå, mugi andadosnå ing pamrikså, lumunturnå sih palimirmå, tuwin katampiyå salam taklim lan pitepangan kulå. Agunging panuwun kulå aturaken, déné sampun dikeparengaken ndhèrèk nyerat, guneman lan wawan rembag.

  Mugi kanthi wontening thread mironggan Jawi punikå, saget såyå rumaketaken pasedhèrèkan antawisipun pårå kadang mitrå sadåyå, sae ingkang sayogyå Jawi, ugi ingkang saking pundi-pundi kemawon.

  Minangka puwårå atur pitepangan kulå, kepareng angintunaken salah satunggaling tembang Macapat, inggih punika Mijil, kados wonten ing ngandhap punikå.

  Tembang Mijil :

  “Dedalane gunå lawan yekti

  kudu andhap asor

  wani ngalah luhur wekasane

  tumungkulå yen dipun-dukani

  bapang den singkiri

  ånå catur mungkur.”

  Saestuné, tembang Mijil wonten nginggil punikå, miturut pamanggih kulå, kados selaras utawi wonten sesambetanipun kaliyan Sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten kitab Wulang Bebasan (Amsal) 1:7.

  “Wedi-asih marang Yehuwah iku wiwitaning kawruh, nanging wong bodho padha ngremehaké kawicaksanan lan pamerdi.” - mekaten Sabdanipun Gusti.

  Mbok bilih, dugi semanten rumiyin atur kawulå. Mboten nåmå kulå tumambuh, gumedhé utawi kuminter, niyat pribadi namung badhé asung pasugatan kang prayogå. Nanging, mbok bilih wontenå klènta-klèntu anggen kulå matur, sampun tå andadosaken dukå utawi runtik ing penggalih. Pramilå, sak-dèrèng lan sak-sampunipun, kanthi gumolong lan andhap asoring manah, kula nyuwun agunging samodrå pangaksami.

  Mugi berkah dalem Gusti kitå Yesus Kristus tansah lumèbèr dhumateng jengandikå sadaya, sumrambah mring kulåwargå, dumugi prå kawula dasih. Amin.

  Mekaten. Nuwun. O:)

  27 Mei 2016 diubah oleh SASHA251

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Sasha asli mana?

  Jangankan kamu sa, aku aja ga ngeh padahal ini adalah bahasaku hahahha

  SASHA251 tulis:

  Abis baca ini serasa jd orang portugis saya, ngga paham bener..

  Salam kenal aja,

 • FAJAR882

  27 Mei 2016

  JOAN905 tulis:

  Salam kenal mas Fajar. Selamat datang, maaf ga sempat sya baca Coz dowo buangett....Berkah Dalem

  Inggih, sami-sami Mas Joan... hehehe.. (*sempat gak sempat, ya bagianmu lah, Lu kan TS.. hahahha... Santai aja Bro.. niat saya cuma sekedar berbagi, ah sekalian ikut meramaikan threat-mu.)

  Monggo, monggo Mas Joan.. Dipun-lajenganken kemawon. Berkah dalem. :-)

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Ora usah fan. Dowo wi meati artine...mendingan ga mudeng, aku rapopo hehehe

  STEFANY387 tulis:

  japri aku ae tha....

  hahahaha...

 • STEFANY387

  27 Mei 2016

  shasa kan ada di grup WA toh tha piye toh tha...

  ITH646 tulis:

  Sasha asli mana?

  Jangankan kamu sa, aku aja ga ngeh padahal ini adalah bahasaku hahahha

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Hehhhhh sing endi fan. Beh mbok ngomongi aku, wis terlanjur isin aku

  STEFANY387 tulis:

  shasa kan ada di grup WA toh tha piye toh tha...

 • STEFANY387

  27 Mei 2016

  makae toh tha ada cewek kenalan digrup diperhatikan...

  wes sana deleng disek member grup ada toh nama e shasa...

  ITH646 tulis:

  Hehhhhh sing endi fan. Beh mbok ngomongi aku, wis terlanjur isin aku

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Yohhhh cowokpun aku kadang ga eleng lek dia ga aktif ???? #mangap

  STEFANY387 tulis:

  makae toh tha ada cewek kenalan digrup diperhatikan...

  wes sana deleng disek member grup ada toh nama e shasa...

 • SASHA251

  27 Mei 2016

  Iya mbk, maap jarang hadir di group.. Kdg check wa udh 243 chat lgs lolaa saia..  Salam kenal mba... Asli surabaya sy hehehe..

  ITH646 tulis:

  Sasha asli mana?

  Jangankan kamu sa, aku aja ga ngeh padahal ini adalah bahasaku hahahha

 • STEFANY387

  27 Mei 2016

  Iya grupnya rame ya ttp semangat... Jgn malu bercuap2 ya say...

  SASHA251 tulis:

  Iya mbk, maap jarang hadir di group.. Kdg check wa udh 243 chat lgs lolaa saia..  Salam kenal mba... Asli surabaya sy hehehe..

 • DONY531

  27 Mei 2016

  Waa.. skrg ada grup wa ya? Gmn cara daftarnya?

 • STEFANY387

  27 Mei 2016

  Grup WA JK Jatim...

  Situ asal or kerja dijatim kah??

  DONY531 tulis:

  Waa.. skrg ada grup wa ya? Gmn cara daftarnya?

 • ITH646

  27 Mei 2016

  Maaf yo klo saya ga ngeh klo kita satu grup.

  Sesekali lah komen nak grup ben makin hebring

  SASHA251 tulis:

  Iya mbk, maap jarang hadir di group.. Kdg check wa udh 243 chat lgs lolaa saia..  Salam kenal mba... Asli surabaya sy hehehe..

 • FAJAR882

  27 Mei 2016

  STEFANY387 tulis:

  Abz translate pake kamus bahasa jawa ya broooo....

  Kok ada tanda pepet, ceret dll hihihi...

  Sugeng dalu, sugeng pitepangan, Mbak Stefany..  O:)(*saking Surabaya, jatim, njih menawi mboten klentu?)

  Nyuwun pangapunten Mbak, kula mboten (utawi dèrèng) gadhah kamus båså Jawi. Kaleresan, wanci menikå kulå saweg manggen wonten tlatah Ngayogyåkårtå. Saweg sinau gamelan (seni kawawitan) Jawi, lan ugi mligènipun kasusastan Jawi. Babagan sandhangan awujud “pepet”, “taling” punåpå dene “nglegenå”.. menikå wonten kok, mligi kemawon (biasa aja), wonten piranti lunak (software) Word processor umum. Kula ngginakaken Ms-Word mligi. Sandhagan punika saget ka-sisip-aken saking menu ‘insert’ -> ‘symbol’. Mboten wonten ingkang mironggan menawi bab punika.

  Lha månggå mawon menawi kerså, saget sinau sesarengan.. wonten thread mriki.. :-D hehhe..

  (*oke, bhs. Indonesia dech. Btw, saya juga aslinya Jawa Timur, Kediri. Terus terang saja, berat juga belajar bhs. Jawa yang baik dan benar. Namun saya menikmatinya juga.. dan mengucap syukur karenanya. Sebab, bagaimanapun juga, ini juga salah satu khasanah budaya bangsa. Yang tinggi dan adi luhung. Sayang jika sampai punah. Jika bukan kita, syapa lagi yang akan menjaganya biar tetap lestari? :-) hehhee.. Anyway, thanks untuk tanggapannya. Semoga bermanfaat, dan menjadi berkat. O:) Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.. )

551 – 575 dari 49528    Ke halaman:  Sebelumnya  1 ... 22  23  24 ... 1982  Selanjutnya Kirim tanggapan